Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

De rechtsverhouding tussen Phire BVBA, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/11.2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0667.944.671 (hierna: “WATSON CREATIVE”)

en de klant wordt, met uitsluiting van alle andere, beheerst door de huidige algemene en de gebeurlijke bijzondere voorwaarden zoals die voorkomen op alle documenten zoals de de offertes en de facturen van WATSON CREATIVE. Hierbij worden alle voorwaarden die voorkomen op de facturen van WATSON CREATIVE onweerlegbaar vermoed gekend en aanvaard te zijn door de klant bij de eerdere totstandkoming van de overeenkomst.

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zal ook het feit dat de klant ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich het onweerlegbaar vermoeden inhouden dat hij kennis heeft genomen van al onze algemene en bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn WATSON CREATIVE bijgevolg niet tegenstelbaar, zelfs niet indien WATSON CREATIVE gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen of indien deze voorwaarden van de klant vermelden dat zij als enige van toepassing zijn. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houdt nooit in dat WATSON CREATIVE de bijzondere inkoopvoorwaarden van de klant aanvaardt.

WATSON CREATIVE behoudt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met haar handelspolitiek en economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klanten gelden derhalve tevens terugwerkend ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Deze kennisgeving is niet aan enige formaliteit verbonden en kan afgeleid worden uit een gebrek aan protest.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

Offertes van WATSON CREATIVE zijn informatief, niet-bindend en zijn tenzij anders vermeld 15 dagen geldig. Een overeenkomst tussen WATSON CREATIVE en de opdrachtgever komt slechts tot stand wanneer WATSON CREATIVE een door de opdrachtgever ondertekende offerte heeft aanvaard. Aanvaarding van een offerte middels ondertekening verbindt de Opdrachtgever onherroepelijk.

 

Artikel 3. Voorwerp opdracht

Het voorwerp van de opdracht is beperkt tot wat tussen partijen werd overeengekomen. Meerwerk en/of wijzigingen tijdens of na de uitvoering van de opdracht, mondeling of schriftelijk opgedragen en die niet voorafgaandelijk werden overeengekomen, wordt bijkomend gefactureerd in overeenstemming met artikel 6. Verzoeken tot aanpassingen moeten goedgekeurd worden zowel door de opdrachtgever als door WATSON CREATIVE. De verbintenissen aangegaan door WATSON CREATIVE betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door WATSON CREATIVE geleverde diensten en werken. WATSON CREATIVE zal op haar beurt naar best vermogen, en gebruik makend van best-practices en goed opgeleid personeel de opdracht uitvoeren.

 

Artikel 4. Levering, leveringstermijn en aanvaarding

Uitvoeringstermijnen opgegeven door WATSON CREATIVE zijn indicatief en vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst met de opdrachtgever. WATSON CREATIVE zal de opgegeven uitvoeringstermijnen naar best vermogen uitvoeren. De uitvoeringstermijnen worden automatisch verlengd (i) indien binnen deze termijn officiële vakanties en/of feestdagen vallen, (ii) bij overmacht of (iii) indien de opdrachtgever wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de opdracht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De goederen en/of diensten worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever bij levering of uitvoering, behoudens ingeval een nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht WATSON CREATIVE bereikt bij aangetekend schrijven binnen acht (8) kalenderdagen volgend op de levering of uitvoering. Het aanvaarden van de goederen en/of diensten geldt als bevestiging van de conformiteit tussen de bestelde en de geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 5. Prijzen

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds exclusief BTW. De prijs voor de opdracht wordt bepaald in de offerte of bijzondere voorwaarden. Indien de prijzen van de lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, importtarieven e.d.m. verhogen na aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever, of indien er zich koersfluctuaties voordoen van binnenlandse of buitenlandse valuta, kunnen deze verhogingen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Indien met de opdrachtgever een vaste prijs werd overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de offerte en/of overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van WATSON CREATIVE. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door WATSON CREATIVE worden geleverd zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp (“Scope”), nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
de Scope van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan WATSON CREATIVE kenbaar is gemaakt;
Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door WATSON CREATIVE in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop WATSON CREATIVE weinig of geen invloed kan uitoefenen;
Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.
Indien de overeenkomen prijs tot stand gekomen is rekening houdende met een minimale afnameverplichting en deze minimale afnameverplichting niet wordt gerealiseerd, zal de overeengekomen prijs vervallen en zullen de prestaties in regie aangerekend worden aan de op dat ogenblik geldende uurtarieven.

 

Artikel 6. Prestatiestaat

WATSON CREATIVE zal een prestatiestaat afleveren aan de opdrachtgever waarop alle prestaties worden vermeld die door de werknemers van WATSON CREATIVE of door uitvoeringsagenten waarop WATSON CREATIVE beroep heeft gedaan, werden geleverd. (hierna de “uitvoerders”). Elke prestatiestaat dient binnen acht (8) werkdagen door de opdrachtgever geprotesteerd te worden, bij gebreke waaraan de opdrachtgever geacht wordtde juistheid van de opgegeven prestaties en de correcte uitvoering van de activiteiten door WATSON CREATIVE te bevestigen.

Bij automatische verwerking van de gegevens met betrekking tot de geleverde prestaties, gaat de opdrachtgever steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op de geautomatiseerde of elektronische wijze aan WATSON CREATIVE worden doorgegeven, tenzij de opdrachtgever hiertegen protesteert binnen acht (8) dagen nadat deze werden doorgegeven.

 

Artikel 7. Facturatie

De facturatie gebeurt op basis van (i) de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten met een minimum van de door de opdrachtgever aangevraagde uren dienstverlening of (ii) middels een facturatie van de door de uitvoerders van WATSON CREATIVE gepresteerde uren of (iii) conform vaste prijsafspraak zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden, eventueel voor zaken die buiten de overeengekomen diensten vallen te verhogen met meerwerk.

Facturen worden enkel elektronisch aan de opdrachtgever bezorgd. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WATSON CREATIVE, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling, moratoire interesten verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend op het openstaande factuurbedrag aan een conventionele interestvoet van 8% per jaar, alsook een schadeloosstelling voor de invorderingskosten, forfaitair berekend op 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van WATSON CREATIVE om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur op de vervaldatum worden alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld ten laste van dezelfde opdrachtgever van rechtswege opeisbaar. In geval van niet-betaling is WATSON CREATIVE gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot na integrale betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen.

Het protesteren van een factuur dient binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden, waarna de opdrachtgever geacht wordt de factuur onherroepelijk te aanvaarden. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

De toegekende betalingsmodaliteiten komen van rechtswege te vervallen zodra WATSON CREATIVE moet overgaan tot de gerechtelijke invordering van openstaande facturen van de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Vertegenwoordigingsbevoegdheid en niet-exclusiviteit

De werknemers en uitvoeringsagenten van WATSON CREATIVE hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zij kunnen WATSON CREATIVE niet in rechte verbinden, noch voorschotten ontvangen behoudens bij bevestiging van WATSON CREATIVE.

Het staat WATSON CREATIVE vrij om aan concurrenten van de opdrachtgever diensten te leveren.

 

Artikel 9. Uitvoeringsmodaliteiten

WATSON CREATIVE beslist discretionair welke uitvoerder de opdracht bij de opdrachtgever zal uitvoeren en kan lopende de opdracht steeds een andere uitvoerder aanduiden om de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. WATSON CREATIVE stelt aan de uitvoerders van de opdracht alle informatie, algemene of technische documentatie, ondersteuning en inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking. In geval de opdracht wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever, garandeert deze laatste de veiligheid die nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht. De uitvoerders van WATSON CREATIVE worden op geen enkel ogenblik beschouwd als zijnde werknemers of uitvoeringsagenten van de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd enig gezag over de uitvoerders van WATSON CREATIVE uit te oefenen. WATSON CREATIVE en de opdrachtgever erkennen en aanvaarden dat de naleving van verplichtingen van de opdrachtgever inzake het welzijn op het werk en instructies door de opdrachtgever in uitvoering van de opdracht niet beschouwd worden als de uitoefening van enige gezag over de uitvoerder(s). Worden beschouwd als “instructies in uitvoering van de opdracht”: 1) instructies met betrekking tot het gebruik van materieel en goederen van de opdrachtgever; 2) instructies ingevolge opmerkingen van het cliënteel van de opdrachtgever; 3) instructies en opmerkingen ingeval van niet-correcte uitvoering van het werk zoals bepaald in de overeenkomst; 4) instructies met betrekking tot de organisatie, uitvoering, timing en locatie van het uit te voeren werk; 5) in het algemeen, alle instructies die rechtstreeks betrekking hebben op de goede uitvoering van de opdracht. Teneinde de opdrachtgever toe te laten andere dan voormelde instructies te geven, zal WATSON CREATIVE tijdens de opdracht een projectverantwoordelijke aanduiden die fungeert als centrale communicatiepersoon. Indien nodig kan de opdrachtgever instructies geven aan de projectverantwoordelijke. Vervolgens kan de projectverantwoordelijke de nodige instructies geven aan de uitvoerder(s).

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op werken van letterkunde, kunst, naburige rechten evenals computerprogramma’s bedoeld in boek XI van het Wetboek van economisch recht (“Werken”) ontwikkeld door de opdrachtgever blijven eigendom van de opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten op Werken die door WATSON CREATIVE zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van WATSON CREATIVE. WATSON CREATIVE verstrekt aan de opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle Werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de Werken van derden waarop WATSON CREATIVE een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren. Op het einde van de overeenkomst en mits de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen integraal heeft voldaan, draagt WATSON CREATIVE alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Werken die WATSON CREATIVE specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste. De opdrachtgever verstrekt aan WATSON CREATIVE een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze Werken, inhoudende het recht om deze Werken verder te gebruiken en te onwikkelen in het kader van de bedrijfsvoering van WATSON CREATIVE.

Met Werken wordt onder andere bedoeld: alle teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, concepten, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Voor bepaalde diensten werkt WATSON CREATIVE samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting, registratie domeinnamen, copy, fotografie, etc.). Een beschrijving van de garanties, service levels en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar. WATSON CREATIVE zal op eerste verzoek van de opdrachtgever redelijke inspanningen leveren om zulke partners te houden aan de correcte uitvoering van de overeenkomst met zulke partner en zal elke tegemoetkoming die een partner doet doorzetten aan de opdrachtgever, maar is ten aanzien van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst met de partner door de partner.

Op vraag van de opdrachtgever kan WATSON CREATIVE het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. WATSON CREATIVE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

Op vraag van de opdrachtgever kan WATSON CREATIVE zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de opdrachtgever of een derde partij. WATSON CREATIVE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de opdrachtgever voor testen worden aangeboden. WATSON CREATIVE voorziet gedurende een periode van 4 weken na de terbeschikkingstelling van de softwareontwikkeling aan de opdrachtgever, kosteloos in het herstel of verwerking van technische bugs. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, kunnen WATSON CREATIVE en de opdrachtgever een afzonderlijke service level agreement (“SLA”) afsluiten, o.a. met het oog op het herstel van bugs na voornoemde periode na de terbeschikkingstelling, onder de voorwaarden zoals overeengekomen in de SLA.

Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder tegenbericht na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door WATSON CREATIVE additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

Elke partij dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de andere partij voor alle schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de andere partij, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

WATSON CREATIVE is niet verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde content en die door haar verwerkt wordt in het project. Zij zal hiervoor geenzins aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ingeval van een vordering van een derde zal de opdrachtgever WATSON CREATIVE hiervoor integraal vrijwaren.

WATSON CREATIVE is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks noch onrechtstreeks, veroorzaakt door een uitvoerder van WATSON CREATIVE aan de opdrachtgever.

WATSON CREATIVE is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

WATSON CREATIVE heeft steeds de keuze om, indien bepaalde diensten niet in overeenstemming met de overeenkomst werden uitgevoerd, deze opnieuw uit te voeren.

In elk geval is de aansprakelijkheid van WATSON CREATIVE beperkt tot het bedrag gelijk aan de door WATSON CREATIVE effectieve van de opdrachtgever ontvangen vergoedingen in de laatste drie maanden voorafgaand aan de fout die de aansprakelijkheid veroorzaakt. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door WATSON CREATIVE.

Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever tegenover WATSON CREATIVE, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

 

Artikel 12. Overmacht

WATSON CREATIVE is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren, met inbegrip van doch niet beperkt tot sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, etc.

De opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.

Bovendien erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde opdrachtgever- en persoonsgegevens en andere data.

 

Artikel 13. Afwervingsverbod

De opdrachtgever verbindt zich ertoe, en maakt zich sterk voor de met hem verbonden vennootschappen, om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks tijdens de duur van deze overeenkomst of binnen 36 maanden vanaf de beëindiging van de overeenkomst of na beëindiging van het laatste project voor de opdrachtgever, een werknemer of zelfstandig dienstverlener van WATSON CREATIVE aan te werven. Bij een inbreuk op deze verbintenis is de opdrachtgever, in aanvulling op de overige rechtsmiddelen waarop WATSON CREATIVE zich kan beroepen, een vergoeding verschuldigd aan WATSON CREATIVE ter vergoeding van de kosten van prospectie, selectie, screening en interne opleiding, uitgevoerd door WATSON CREATIVE. Deze vergoeding wordt forfaitair bepaald op 50.000 euro (vijftigduizend euro) exclusief BTW.

 

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie

Partijen verbinden er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de andere partij heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen en op geen enkele wijze mede te delen of kenbaar te maken aan derden, vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken binnen het kader en binnen de perken van de uitvoering van deze overeenkomst. Verder zullen Partijen alle redelijke inspanningen leveren om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen diefstal, verlies, beschadiging en/of ongeoorloofde toegang door derden. Vertrouwelijke informatie betekent onder andere de aan de onderneming gerelateerde informatie (in om het even welke vorm of op om het even welke informatiedrager) met betrekking tot de technologie, strategie, design, producten, klanten, potentiële klanten (met inbegrip van adressenlijsten), technische of commerciële methodes, tarieven, tariefvoorwaarden, leveranciers, financiering, werknemers en management.

 

Artikel 15. Verwerking van persoonsgegevens

Indien de opdrachtgever wenst dat WATSON CREATIVE Persoonsgegevens in zijn naam (de opdrachtgever) verwerkt in overeenstemming met zijn verwerkingsinstructie, voor de doeleinden beschreven in de overeenkomst en om te voldoen aan de wet, regelgeving, een vraag van een overheidsinstantie of een gerechtelijk bevel, is dit artikel van toepassing. Het blijft van kracht zolang WATSON CREATIVE de Persoonsgegevens voor de opdrachtgever verwerkt.

In dit artikel wordt de opdrachtgever aangeduid als de “Verwerkingsverantwoordelijke“ en WATSON CREATIVE als de “Verwerker“. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en alle toepasselijke wetten ter uitvoering daarvan en/of latere wijzigingen worden “GDPR” genoemd. “Persoonsgegevens”, “Verwerking”, “Verwerkingsverantwoordelijke” en “Verwerker” hebben dezelfde betekenis als in de GDPR. Tenzij anders overeengekomen, hebben de Persoonsgegevens betrekking op de volgende categorieën van betrokkenen: werknemers, klanten of onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke en omvatten ze – afhankelijk van de categorie van betrokkenen – de volgende informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, werkplaats, taal, geslacht. De Verwerker zal onmiddellijk de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen als volgens hem een verwerkingsinstructie in strijd is met de GDPR. De Verwerker bewaart de documentatie van de categorieën van Persoonsgegevens en van de Verwerking ervan. De documentatie moet op eerste verzoek beschikbaar worden gesteld aan de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker treft passende beveiligingsmaatregelen, zowel technische als organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, tegen verlies of wijziging en tegen ongeoorloofde openbaarmaking of behandeling in strijd met de bepalingen van de GDPR (hierna “Inbreuk”). Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke een auditrapport bezorgen met betrekking tot de controle van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen door de Verwerker, die door een onafhankelijke, gerenommeerde derde partij zal worden voorbereid waarin de conformiteit van de veiligheidscontroles wordt bevestigd of waarbij een veiligheidsvragenlijst wordt ingevuld die door de Verwerkingsverantwoordelijke zal worden voorgelegd aan de Verwerker. Tenzij vereist door de GDPR, wordt er in een periode van twaalf maanden niet meer dan één audit uitgevoerd. De Verwerker is gerechtigd om redelijke kosten in rekening te brengen voor zijn assistentie in verband zoals in deze clausule vermeld. De Verwerker zorgt ervoor dat zijn werknemers die de Persoonsgegevens verwerken, gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht voor alle Persoonsgegevens die in het kader van het contract worden verwerkt. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. De Verwerkingsverantwoordelijke machtigt de Verwerker om het volledige deel van zijn uitgevoerde verwerkingsactiviteiten namens de Verwerkingsverantwoordelijke uit te besteden. De Verwerker stuurt een kennisgeving van dertig (30) dagen naar de Verwerkeringsverantwoordelijke met informatie over elke wijziging van onderaannemer. De Verwerkingsverantwoordelijke kan zich verzetten tegen de verandering van onderaannemer door binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de informatie een kennisgeving te versturen naar de Verwerker. In dat geval zullen beide partijen trachten een geschikte oplossing te vinden. Als er binnen de twintig (20) werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift geen oplossing wordt gevonden, kan de overeenkomst door de Verwerkingsverantwoordelijke worden beëindigd na een opzegtermijn van zes (6) maanden. Wanneer de Verwerker zijn verplichtingen uitbesteedt, kan hij dit alleen doen middels een akkoord met de onderaannemer. Dit akkoord legt dezelfde verplichtingen op aan de onderaannemer dan deze welke op grond van huidige overeenkomst aan de Verwerker worden opgelegd. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van potentiële of vastgestelde inbreuken op Persoonsgegevens die op grond van de overeenkomst zijn verwerkt. Onder voorbehoud van wettelijke bewaarneming moet de Verwerker al het materiaal dat Persoonsgegevens bevat, teruggeven of op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens verwijderen. In geval van verlies als gevolg van een inbreuk op de verplichtingen inzake Gegevensbescherming die in huidige overeenkomst zijn uiteengezet, zal een afzonderlijke beperking van aansprakelijkheid van toepassing zijn. Vorderingen om welke reden dan ook die verband houden met de niet-naleving of de niet-uitvoering van wettelijke of contractuele verplichtingen met betrekking tot Gegevensbescherming zijn beperkt tot honderdvijftig procent van de kosten die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn betaald of verschuldigd zijn binnen de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de handeling of nalatigheid die aanleiding heeft gegeven tot de vordering. De partijen garanderen dat zij voldoen aan de vereisten van de GDPR met betrekking tot hun eigen Verwerking als Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 16. Varia

Indien een bepaling of paragraaf van deze algemene voorwaarden als nietig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen en paragrafen van bepalingen van de algemene voorwaarden nog steeds van toepassing. In een dergelijke geval verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw de betrokken bepaling te vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling te vervangen die economisch het dichtst de betrokken bepaling benadert.

Deze overeenkomst is opgesteld onder en wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende deze overeenkomst, zijn interpretatie, uitvoering en beëindiging is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.