Privacy Policy

1. Algemeen

Bij WATSON CREATIVE vinden we de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We willen je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om je beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Wij vertrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

2. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze (potentiële) klanten en leveranciers.

Welke gegevens verwerken we?
Op bepaalde plaatsen op deze site, door een online formulier in te vullen, alsook op andere manieren (door ons bijvoorbeeld e-mails of brieven te sturen die uw persoonsgegevens bevatten), bezorgt u ons bepaalde gegevens die u identificeren of op basis waarvan wij u kunnen identificeren. Door de toegang tot en het gebruik van de website geeft u ons de toestemming om deze gegevens te gebruiken en om alle gegevens die u ons op verschillende wijzen bezorgt of waarvan wij kennis hebben via andere bronnen, waaronder publieke bronnen, op te nemen in onze databank zodat wij beschikken over een volledige databank. We zullen deze gegevens echter niet commercieel exploiteren en/of doorgeven aan derden.

Met gebruikersgegevens kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres, je leeftijd en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

3. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen:

  • wanneer wij uw expliciete toestemming hebben gekregen;
  • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
  • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
  • wanneer Watson Creative daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Indien je wenst dat je internetverkeersgegevens niet worden verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kan je ons dit laten weten via info@wordpress-1009849-3566043.cloudwaysapps.com.

4. Hoe beveiligen wij je gegevens?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoor als elke andere locatie van waar we werken.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonlijke informatie is beperkt. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

5. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je recht op toegang

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kunt ons vragen:

  • Of wij persoonsgegevens van je verwerken;
  • Waarvoor wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en
  • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

Je dient je recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van WATSON CREATIVE (Phire BVBA), Mechelsesteenweg 271 bus 11.2, 2018 Antwerpen of per e-mail naar info@wordpress-1009849-3566043.cloudwaysapps.com.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

WATSON CREATIVE zal binnen de wettelijke periode van 30 dagen je aanvraag beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer WATSON CREATIVE je aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen heeft.

Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat WATSON CREATIVE je aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met WATSON CREATIVE via info@wordpress-1009849-3566043.cloudwaysapps.com zodanig dat wij, samen met jou, de opties kunnen bekijken.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien WATSON CREATIVE niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Je recht op verbetering en verwijdering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je info@wordpress-1009849-3566043.cloudwaysapps.com contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Hou er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.

6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

WATSON CREATIVE draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen, tenzij de klant aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

7. Hoe kan je Watson Creative contacteren?

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met je privacy, inclusief het uitoefenen van je recht op toegang kan je contact opnemen via info@wordpress-1009849-3566043.cloudwaysapps.com.

8. Wat is het cookiebeleid van Watson Creative?

Voor meer informatie over onze cookies kan je ons cookiebeleid raadplegen.